Privatumo politika

Duomenų privatumas ir apsauga

MB „SVLINĖS“, juridinio asmens kodas 305224585, buveinės adresas – Draugystės g. 5, Aukštadvaris (toliau – „SVLINĖS“ arba Mes) šiame privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) aprašo vartotojo (toliau – Jūsų) besinaudojančio www.svlines.lt elektronine parduotuve ir (ar) įsigyjančio prekes joje pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės.

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai. „SVLINĖS“ renka ir saugo tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant „SVLINĖS“ veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Mes Jūsų asmens duomenis renkame tam, kad galėtume vykdyti prekybos veiklą, kai Jūs norite įsigyti prekes iš Mūsų arba kai Mes norime jas Jums pasiūlyti, taip pat kiek tai būtina Jūsų teisių ir interesų apsaugai ar „SVLINĖS“ nustatytiems teisiniams įpareigojimams įvykdyti.

Tik Jūs pats registracijos Parduotuvėje metu ar kituose etapuose nusprendžiate, kokios apimties Jūsų asmens duomenys galės arba negalės būti pateikiami.

„SVLINĖS“ elektroninėje parduotuvėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius). Šis Privatumo pranešimas neapima trečiųjų šalių svetainių, paslaugų ir turinio, todėl „SVLINĖS“ ragina Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME?

 • Paskyros registravimas ir administravimas, pirkimo duomenų tvarkymas administruojant ir vykdant prekių užsakymus, grąžinant prekes

Teisinis pagrindas: sutikimas, sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija.

Tais atvejais, kai įsigyjama dovanų kortelė, taip pat renkame šiuos duomenis: asmens, kuriam skirta dovanų kortelė, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, sveikinimas asmeniui, kuriam skirta dovanų kortelė.

 • Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros

Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija.

 • Identifikavimas

Teisinis pagrindas: teisėti interesai

Asmens duomenų kategorijos: kliento arba kito prekes atsiimančio asmens vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento numeris, kliento telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo duomenys

 • Pasiūlymų ir informacijos apie prekes teikimas

Teisinis pagrindas: sutikimas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo mėnuo ir diena, užsakomo naujienlaiškio rūšis

 • Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas

Teisinis pagrindas: teisės aktų reikalavimų vykdymas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, kita prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo turinyje pateikta informacija: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, ir su juo susijusios aplinkybės, pridedami dokumentai ir (ar) duomenys.

Kai teikiamas prašymas dėl prekių grąžinimo, prašoma pateikti informaciją apie vardą, pavardę, telefono numerį arba elektroninio pašto adresą, adresą ir prekės grąžinimo priežastį.

 • Naršymo ir patirties interneto svetainėje pagerinimas, svetainės naudotojų elgesio ir srautų interneto svetainėje analizė

Teisinis pagrindas: sutikimas

Asmens duomenų kategorijos: taip pat mūsų svetainėje naudojami slapukai. Informacija apie slapukus pateikiama šios Privatumo politikos pabaigoje.

 • Statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas

Teisinis pagrindas: teisėtas interesas

Asmens duomenų kategorijos: gimimo metai, lytis, miestas, informacija apie įsigytas elektroninėje parduotuvėje prekes.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TERMINAI

 • Paskyros registravimas ir administravimas, pirkimo duomenų tvarkymas administruojant ir vykdant prekių užsakymus, grąžinant prekes: paskyros registravimui ir administravimui reikalingi asmens duomenys tvarkomi tol, kol naudojamasi paskyra. Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti pirkimo duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.
 • Užsakymų vykdymas neregistruojant paskyros: apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Identifikavimas: tol, kol naudojamasi paskyra. Pasiūlymų ir informacijos apie prekes teikimas: 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos arba iki sutikimo galiojimo dienos.
 • Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas: 12 mėnesių nuo prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo pateikimo dienos arba iki įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino pabaigos, priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis.
 • Naršymo ir patirties interneto svetainėje pagerinimas, svetainės naudotojų elgesio ir srautų interneto svetainėje analizė: duomenų tvarkymo terminai pateikiami skiltyje slapukai. Statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas: 5 metai.

Duomenų teikimas kitiems asmenims:

„SVLINĖS“ gali perduoti Jūsų asmens duomenis kitoms įmonėms, t.y. „SVLINĖS“ gali pasitelkti įmones, padedančias vykdyti prekybos veiklą (pavyzdžiui išrašyti finansinius dokumentus, pristatyti prekes Jums ir pan.), taip pat tiesioginę rinkodarą (pavyzdžiui siųsti naujienlaiškius, organizuoti žaidimus ir pan.). Iš tokių partnerių Mes reikalaujame Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal Mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.

„SVLINĖS“ garantuoja, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, nuomojami ar kitaip be teisinio pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to Mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Tvarkant asmens duomenis, Mes užtikriname duomenų subjekto teises pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą bei LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

 1. Jūs kaip duomenų subjektas turite tokias teises:

 1. Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. Susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko „SVLINĖS“;
 3. Reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius asmens duomenis;
 4. Prašyti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 5. Reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 7. Reikalauti sustabdyti išskyrus saugojimą, Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai Mums nebereikia Jūsų duomenų, bet Jūs nenorite, kad Mes juos sunaikintume;
 8. Prašyti Jums pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui;

2. „SVLINĖS“ stengiasi sudaryti visapusiškas sąlygas Jums įgyvendinti duomenų subjekto teises, tačiau Mes galime nevykdyti Jūsų prašymų, kai reikia užtikrinti:

 1. Mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. Valstybės saugumą ar gynybą;
 3. Viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 4. Svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 5. Tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 6. Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
 7. Prašymus dėl Jūsų asmens duomenų, Jūs mums siųsti galite elektroninio pašto adresu infosvlines@gmail.com. Gavę Jūsų kreipimasį, Mes galime paprašyti Jus identifikuojančių dokumentų ar informacijos, taip pat kitos Mums reikalingos papildomos su prašymu susijusios informacijos.
 8. Gavę Jūsų prašymą, Mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
 9. Jeigu Jūsų prašymas išreikštas rašytine forma, Mes Jums atsakysime raštu ir nurodysime kokį sprendimą priėmėme ir/ ar kokius veiksmus atlikome, taip pat pateiksime Jūsų prašomą informaciją. Jei tai būtina, Mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, Mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
 10. Atsisakę vykdyti Jūsų prašymą, Mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
 11. Mes teikiame Jūsų duomenis pagal Jūsų prašymus neatlygintinai 1 kartą per kalendorinius metus. Jei Jūs kreipiatės dažniau, Mes už duomenų teikimą galime paprašyti atlyginimo, atitinkančio atsakymo į Jūsų prašymą pateikimo sąnaudas.
 12. Nesutikdami su Mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs Mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Slapukai. Kas yra slapukai (angl. Cookies) ir kam jie reikalingi?

Šioje elektroninėje parduotuvėje, kai kurios informacijos rinkimui gali būti panaudoti slapukai. Slapukai, tai itin mažo dydžio failai kuriuose saugoma informacija. Jie gali būti įrašyti automatiškai į jūsų kompiuterį apsilankius bet kurioje svetainėje ir saugomi jūsų kompiuteryje tam tikrą nustatytą laiką.

Dalis šioje svetainėje naudojamų slapukų reikalingi pagrindinėms Svetainės funkcijoms, pvz., siekiant suteikti saugų prisijungimą arba įsiminti, kokią informaciją išsaugojote komentavimo laukeliuose, kad tos pačios informacijos nereikėtų suvesti dar kartą; tačiau slapukus mes taip pat naudojame ir analizuodami naudojimąsi Svetaine (kad galėtume įvertinti ir pagerinti jos veikimą); reklamos slapukus naudoja reklamos įmonės, kad pateiktų Jūsų interesus atitinkančią reklamą.

Taip pat slapukus naudojame, rinkdami informaciją apie Jūsų įrenginį, kuriuo naršote šioje svetainėje,žinodami kokiu įrenginiu naršote ir su tuo susijusią informaciją galime geriau pritaikyti savo Svetainę Jūsų poreikiams ir interesams, užtikrinti, kad mūsų Svetainė būtų geriau pritaikyta įvairiems įrenginiams ir veiktų sklandžiau.

Visus arba tam tikrus slapukus jūs galite ištrinti ir užblokuoti savo naudojamos naršyklės pagalba. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad be slapukų Jums gali nepavykti naudotis visomis mūsų Svetainės paslaugomis.

Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org arba http://www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos.

Daugiau apie „Facebook“ naudojamus slapukus galite sužinoti čia.

Daugiau apie „Google“ naudojamus slapukus galite sužinoti čia.

Kaip kontroliuoti slapukų įrašymą?

Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju turėsite atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei bei įrenginiui.
Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

Naršyklė Explorer
Naršyklė Chrome
Naršyklė Firefox
Naršyklė Safari
Naršyklė Opera

Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Naujausią šios privatumo politikos versiją visada rasite www.svlines.lt tinklapyje. Atnaujinę privatumo politikos nuostatas, kurios, mūsų nuomone, bus esminės, Jums apie tai pranešime interneto svetainėje ir kitomis priemonėmis.